DZIAANIA NA TERENIE ZALUDNIONYM | JAKUB SZCZSNY

Terminal Designu, plac Kaszubski 05.07 Godz: 19:15 - 20:00

DZIAANIA NA TERENIE ZALUDNIONYM | JAKUB SZCZSNY, GRUPA PROJEKTOWA  CENTRALA - KURATOR WYSTAWY WSPÓLNE MIEJSCE

Wykd wprowadzajcy do wystawy Wspólne miejsce,

Wspóczesne projekty spoeczne w globalnym wiecie.

Jednym z pozytywnych efektów globalizacji jest moliwo konfrontowania problemów i szukania przykadów dobrych praktyk w miejscach geograficznie odlegych, ale bliskich, jeli chodzi o sytuacj yjcych w nich ludzi. cz nas uniwersalne ograniczenia, które odczuwamy w naszych lokalnociach jako efekty procesów makroekonomicznych i kulturowych. Wspóczesna wszechobecno informacji powoduje wraenie chaosu, ale jednoczenie uatwia zatarcie granic midzy dyscyplinami i ludmi, którym atwiej jest wpywa na wasne otoczenie stajc si projektantami i wykonawcami pozytywnych przemian, bez ogldania si na hierarchiczne I zawodowe granice wyznaczane przed er internetu. Przemiany te dotycz gównie sfery wspólnotowej, a zwaszcza funkcjonowania grup ludzi w granicach danych przestrzeni, dlatego cz fizyczna i wizualna takich projektów jest mniej wana, ni stwarzane od nowa lub modyfikowane zasady wspódziaania.

 

Celem naszej wystawy jest pokazanie w pierwszej kolejnoci celów, procesów i strategii sucych polepszeniu jakoci ycia spoecznoci z rónych rejonów geograficznych, dlatego formy interesuj nas dopiero w drugiej kolejnoci. W kocu design to dzieo tworzenia lepszej rzeczywistoci, gdzie pikno jest podan, ale nie jedyn pochodn!

⟨ powrót do listy