PANEL WPROWADZAJCY MIASTO+

Terminal Designu, Plac Kaszubski 07.07 Godz: 19:00 - 21:00

panel wprowadzajcy / poniedziaek 7 lipca, godz. 19-21

Miejska rzeczywisto wspótworzona jest przez jego mieszkaców z rónych pokole.

Podczas dyskusji panelowej skupimy si na ogólnym zagadnieniu wpywu mieszkaców na tkank miasta, a jednoczenie modelowania przez miasto ycia mieszkajcych w nim ludzi. Zapytamy w jakiej mierze daje si miasto ksztatowa, a w jakiej ksztatuje ono nas? Na ile aktywnie partycypujemy w miecie, a w jakim stopniu dostosowujemy si do niego?

Prelegenci:

dr Hubert Bilewicz / Instytut Historii Sztuki UG

dr Jacek Friedrich / Muzeum Miasta Gdyni; Instytut Historii Sztuki UG

prof. Jacek Dominiczak / Pracownia Projektowania Wntrz Miejskich ASP w  Gdasku

dr Monika Popow / Instytut Pedagogiki UG

Wprowadzenie Gdynia Design Days 2014:

Modernistyczna retoryka ujmowaa miasto jako maszyn napdzan masami ludzkimi. Imperatyw nowoczesnoci, kult postpu oraz strategie geopolityczne determinoway losy mieszkaców. Taki by mit zaoycielski Gdyni. Dzi miasto postrzegamy jako ywy organizm. Metaforyka mechaniczna ustpuje miejsca biologiczno - cielesnej. Miasto to jego mieszkacy. Ich jednostkowe losy, wspólnotowe gesty, rodzinne czy rodowiskowe tradycje, pokoleniowe zwyczaje, generacyjne odrbnoci, grupowe oczekiwania oraz indywidualne pragnienia, wspótworz zagmatwan sie relacji skadajc si na fenomen wspóczesnego organizmu miejskiego. Miasto powstaje, yje, rozwija si, trwa bd przemija, a my wraz z nim. Dorastamy i starzejemy si wraz z miastem. Tworzymy je i zuywamy. Zmieniamy je i sami zmieniamy si w nim. Tempo ycia narzuca nam instrumentalny stosunek do miasta. Jednak organizmu nie da si uprzedmiotowi. Naley si wsucha w jego potrzeby, troskliwie zaj, powici uwag i otoczy opiek. Miasto to my, a nasze ycie w miecie to cigy wysiek spoecznego uczestnictwa w miejskich rytuaach i powinnociach, ale równie w miejskim spektaklu czy miejskich grach. Dostosowujemy si do regu codziennego teatru miejskiego, lecz równie staramy si je kontestowa czy zmienia.

Miasto + jest projektem skupionym na jego mieszkacach, ludziach w rónym wieku, umownie okrelanych: 5+, 30+, 60+. Nie chodzi jednak o statystyk czy beznamitn arytmetyk ludzk. Najciekawsze s zwizki i zalenoci pomidzy ludmi (generacjami, rodowiskami, grupami). Niemniej istotne s relacje midzy mieszkacami a przestrzeni miejsk: dzielnicami, budynkami, ulicami, widokami, meblami miejskimi… Ludzie w miecie -  to równie zwierzta im towarzyszce; drzewa, skwery miejskie i doniczki z rolinami na balkonach; samochody, rowery, wózki lub deskorolki s w zasigu kadej rki…

Biogramy prelegentów:

Hubert Bilewicz, historyk sztuki, nauczyciel akademicki, edukator. Pracuje 
w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdaskiego. Przez wiele lat zwizany z Akademi Sztuk Piknych w Gdasku, gdzie uczy m.in. historii architektury i historii dizajnu. Zajmuje si badawczo m.in. dziejami polskiej sztuki uytkowej oraz histori szkoy sopockiej i gdaskiego rodowiska artystycznego po 1945 roku. Interesuj go zwaszcza rozmaite (artystyczne i pozaartystyczne) uwikania sztuki. Wspókurator festiwalu sztuk wizualnych Alternativa w Gdasku w 2013 r.

Jacek Dominiczak, architekt, profesor Akademii Sztuk Piknych w Gdasku. Zajmuje si teori i metodologi projektowania dialogicznego. Jest autorem koncepcji Przestrzeni Dialogicznej (Miasto Dialogiczne; Architektura Dialogiczna) oraz Kodu Tosamoci Lokalnej - narzdzia projektowania przestrzeni miejskiej. Realizuje projekty, które pozwalaj na zastosowanie strategii projektowania dialogicznego: jest autorem wntrz Centrum Edukacji Artystycznej ANIA 2 w Nowym Porcie w Gdasku (2012), oraz wspóautorem instalacji Delay(er)ing Facade, która reprezentowaa Polsk na 9. Midzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji (2004, wspóautor: Dominik Lejman, kurator: Adam Budak, organizator: Zachta-Narodowa Galeria Sztuki). By wizytujcym profesorem na Universidade da Beira Interior, Covilha, Portugalia (2006-10); Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, Queretaro, Meksyk (1998); University of Michigan, Ann Arbor, USA (1992); Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA (1991 i 1993-97). Prowadzi wykady i seminaria na Akademii Sztuk Piknych w Krakowie (2010-11); Uniwersytecie Warszawskim (1999-2006), oraz Politechnice Gdaskiej (2005-2006).

Jacek Friedrich, historyk sztuki, nauczyciel akademicki, popularyzator wiedzy. Kieruje Muzeum Miasta Gdyni. Wykada w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdaskiego. Bada zwizki pomidzy sztuk a polityk, ideologi, yciem spoecznym. Autor kilku ksiek m.in.: „Gdaskie zabytki architektury do koca XVIII wieku” oraz „Neue Stadt in altem Gewand. Der Wiederaufbau von Danzig 1945-1960”. Pomysodawca i wspóautor wystawy i katalogu: „Niechciane dziedzictwo. Róne oblicza architektury nowoczesnej w Gdasku i Sopocie”. Bra udzia w ratowaniu zabytków podczas poaru kocioa w. Katarzyny w Gdasku.

Monika Popow, teoretyczka kultury, pedagog. Zajmuje si krytycznymi nurtami w teorii spoecznej oraz krytyce kultury. Doktorat napisaa w Zakadzie Studiów Kulturowych i Filozofii Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdaskiego. Autorka publikacji z zakresu filozofii, teorii kultury (postkolonializm, posthumanizm), krytycznej analizy dyskursu oraz analizy przedstawie wizualnych w kulturze popularnej oraz edukacji. Wspólnie z Iwon Zajc jest autork ksiki "Idealna. Od poradnika do dialogu", wydanej w roku 2012 przez Gdask Galeri Miejsk

⟨ powrót do listy