SCHYEK EPOKI PROJEKTU-RKODZIEA

Infobox 04.07 - 13.07 Godz: 10:00 - 20:00

Dynamika czasów zmienia narzdzia i sposób naszej pracy w nieznanym dotd tempie. Dotyczy to take pracy studentów, ich nauczycieli i projektantów architektury.    

Do XIX w. rkodzieo stanowio „naturalne otoczenie” czowieka. Wiara w to, e pikno tworz idee i praca rk ludzkich towarzyszya W. Morrisowi i ruchowi Arts&Crafts, twórcom Bauhausu i innych orodków artystycznych, które do dzi inspiruj twórców wzornictwa przemysowego i architektów. Skupienie si na pracy rk, na detalu, na wyczuciu materiau, a take rzetelne studia form, take tych historycznych, stanowiy istot edukacji projektowej. Wspóczenie praca nauczyciela i studenta, zmienia si na komputery, coraz doskonalsze programy i technologie otwieraj waciwie nieograniczone moliwoci. Dzi zajcia z liternictwa wydaj si by anachronizmem, skoro z komputera jestemy w stanie wygenerowa dowolne czcionki, moemy wybra opraw, to, proporcje czy  ustawi kompozycj. Proces edukacji zdecydowanie przypiesza i to dobrze. Trudno wymaga od studenta wielogodzinnego, rcznego wykrelania form, graficznej oprawy tuszami, czy akwarelami. 

Warto jednak zada sobie pytania, czy atwo z jak dzi generujemy obraz nie odziera nas z jakoci i precyzji naszego mylenia projektowego? Czy atwo projektowania w dowolnie wielkiej skali nie sprawia, e stajemy si niezdolni do percepcji proporcji, formy i jakoci detalu achitektonicznego? Celem wystawy nie jest odpowied na którekolwiek z nich. 

Przedstawiamy Pastwu, historyczne (dzi ju moemy tak powiedzie) prace studentów I roku, z przeomu  lat 50-tych i 60-tych XX w. wykonanych w Katedrze Historii i Teorii Architektury na Wydziale Architektury Politechniki Gdaskiej. S to wiczenia wprowadzajce, które student wykonywa zaraz na pocztku swej architektonicznej edukacji. Pokazujemy zarówno studium liternictwa, kompozycji na paszczynie jak i wstpu do projektowania trójwymiarowych form uytkowych i abstrakcyjnych. Jednoczenie te studenci wykonywali prace studialne obiektów historycznych oraz detalu historycznego, czce w sobie zadania nauki form i proporcji oraz rysunkowych technik prezentacyjnych.

Liczymy, e prace te wywoaj u Pastwa yczliwe myli a rado obcowania z tymi rkodzieami zachci do refleksji o tym jak powinnimy uczy si pikna.

dr in. arch. Bartosz Macikowski

⟨ powrót do listy