TEMATY TRENDOWATE | debata

PPNT GDYNIA | sala morska 10.07 Godz: 18:00 - 20:00

TEMATY TRENDOWATE – MIASTO+.URBANISTYCZNIE. SOCJOLOGICZNIE. KULTURALNIE.

Gdyby kady z nas mia zaprojektowa sobie miasto – jakie by ono byo? Czy miasto poddaje si wpywowi projektanta, czy ma swoje zdanie na temat tego, czym by, a czym nie? Kolejne spotkanie z cyklu odbywa si w ramach Gdynia Design Days.

ZAPROSZENI GOCIE:

mgr in. arch. Jan Koodziej
urbanista
Natalia Cyrzan
Instytut Kultury Miejskiej w Gdasku
Martyna Obarska
antropoloka
dr Marta Flisykowska
autorka cyklu TEMATY TRENDowate i moderator dyskusji

Miasto jest jak ywy organizm. Z jednej strony mona przewidzie, jak bdzie si rozwijao i jak funkcjonowa bd poszczególne jego skadowe. Z drugiej za w pewnych sytuacjach jego reakcje mog okaza si nieoczekiwane i zaskakujce. Urbanici i socjologowie mog zaprojektowa miasto wedug sprawdzonych wzorców. Wzorce te mog si przyj. Mog te jednak zosta odrzucone, zupenie jak wtedy, gdy organizm odrzuca obcy organ.

W niektórych europejskich stolicach, np. w Londynie i Berlinie, nie powiody si próby zasymilowania spoecznoci emigrantów. Mimo, e planowano inaczej, powstay monokulturowe getta. W krajach skandynawskich z kolei projektowane i budowane s osiedla, które mieszkacy natychmiast akceptuj. Postrzegane s one jako doskonae miejsce do ycia. Podobna rzecz ma si z Gdyni. Mieszkacy Gdyni uwaaj swoje miasto za najlepsze miejsce do ycia. Co powoduje, e tak wanie sdz?

Miasto nie istnieje w oderwaniu od mieszkaców. Kady czonek miejskiej spoecznoci nakreli jego odmienny obraz, poniewa kady inaczej postrzega miejsk rzeczywisto. Pewne elementy przestrzeni uznajemy za swoje. Widzimy je, bo s czci naszego codziennego ycia, uywamy ich lub to one maj na nas wpyw. Innych nie zauwaamy i nie zapamitujemy. Nie istniej dla nas, bo nie nale do „naszego wiata”, nawet jeli s tu obok, na ssiedniej ulicy.

Jeli zapytamy kadego mieszkaca z osobna, jak zaaranowaby miejsk przestrze, by bya zgodna z jego wizj miasta idealnego, z pewnoci otrzymamy wiele rónicych si od siebie projektów. Ich ksztat i charakter zalee bdzie od wieku autora, jego pozycji spoecznej, wyksztacenia, wykonywanego zawodu, sposobu spdzania wolnego czasu. Nie bez znaczenia bd tu równie aspekty kulturowe.

O takie wanie projekty zapytamy goci siódmej edycji TEMATÓW TRENDowatych. Do dyskusji zaprosilimy troje, rzec mona, specjalistów od miasta, zajmujcych si rónymi aspektami miejskoci. Urbanista, antropoloka i animatorka kultury poproszeni zostan o nakrelenie obrazu miasta wedug wasnego, unikalnego projektu.

To bd nietypowe TEMATY TRENDowate. Tym razem nie wkadamy kij w mrowisko. Nie szukamy antagonizmów. Nie spieramy si. Nawet jeli bowiem wizje naszych goci bd diametralnie róni si, finalnie i tak musz wspóistnie. Miasto, nawet zaprojektowane, pozostaje yw tkank. Wiele czynników musi w nim wspógra, by powsta prawidowo funkcjonujcy, zdrowy miejski organizm.

Zapraszamy 10 lipca o godz. 18.00 do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Wstp wolny.

Organizatorem spotka TEMATY TRENDowate jest Centrum Designu Gdynia – innowacyjna inicjatywa Miasta Gdyni, dziaajca od 2011 roku na rzecz kompleksowego wsparcia rozwoju i promocji sektorów kreatywnych w miecie, na Pomorzu i w regionie Morza Batyckiego. Gówne dziaania: promocja polskich projektantów na rynku krajowym i zagranicznym, propagowanie wspópracy pomidzy przedsibiorcami i projektantami, integracja rodowiska naukowego z biznesowym, wsparcie dziaa edukacyjnych, dziaania w przestrzeni publicznej Gdyni.

ZAPROSZENI GOCIE:

Jan Koodziej –  pracownik Referatu Estetyzacji Miasta Wydziau Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków Urzdu Miejskiego w Gdasku, gdzie zrealizowa projekt Ogarna 2.0. Absolwent Wydziau Architektury Politechniki Gdaskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka (dyplom u dr hab. Piotra Lorensa). Uczestnik ponad stu wydarze i festiwali o tematyce streetartowej. Prelegent i organizator konferencji, seminariów i warsztatów na temat planowania i organizowania przestrzeni miejskiej, z naciskiem na zagadnienia sztuki i estetyki. Autor indywidualnych projektów artystycznych w przestrzeni publicznej, opuszczonych budynkach i zdegradowanych terenach poprzemysowych na obszarze caej Polski oraz na Ukrainie, w Czechach, Francji, Hiszpanii, Meksyku, Niemczech, USA i Wielkiej Brytanii. Stara si czy edukacj z dziaaniami artystycznymi, by odkrywa miasto i wnosi do niego nowe jakoci.

Natalia Cyrzan – organizatorka wydarze kulturalnych i artystycznych, gównie w przestrzeni miejskiej. Kierownik projektów w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdasku. Koordynatorka Streetwaves, Narracji i wielu innych mniejszych i wikszych projektów animujcych gdask przestrze kulturaln. Wczeniej zwizana m.in. z Nadbatyckim Centrum Kultury, Instytutem Sztuki Wyspa i Gdaskim Teatrem Szekspirowskim. Zaoycielka i prezeska Fundacji Super Same – Siostrzane Inicjatywy Kulturalne. Ostatnio wnika gboko w dziedzin Animal Studies.

Martyna Obarska – antropoloka, autorka ksiki o warszawskiej dzielnicy socrealistycznej"MDM – midzy utopi a codziennoci" (2010) oraz redaktorka tomu "Miasto na danie" (2014). Redaktorka "Magazynu Miasta", w którym propaguje wiedz o przemianie polskich i zagranicznych miast nie tylko wród specjalistów miejskich, ale take urzdników z caej Polski. Zwizana z Res Publik Now. Stale wspópracuje z Futu Paper. Miastem zajmuje si teoretycznie i praktycznie. Przyglda si przemianom miast w Europie rodkowo-Wschodniej, zwaszcza w Czechach i na Sowacji.

⟨ powrót do listy