WSPLNE MIEJSCE / COMMON GROUND

Terminal Designu, Plac Kaszubski 05.07 - 13.07 Godz: 10:00 - 20:00

Kurator: Jakub Szczsny

Jednym z pozytywnych efektów globalizacji jest moliwo konfrontowania problemów i szukania przykadów dobrych praktyk w miejscach geograficznie odlegych, ale bliskich, jeli chodzi o sytuacj yjcych w nich ludzi. cz nas uniwersalne ograniczenia, które odczuwamy w naszych lokalnociach jako efekty procesów makroekonomicznych i kulturowych. Wspóczesna wszechobecno informacji powoduje wraenie chaosu, ale jednoczenie uatwia zatarcie granic midzy dyscyplinami i ludmi, którym atwiej jest wpywa na wasne otoczenie stajc si projektantami i wykonawcami pozytywnych przemian, bez ogldania si na hierarchiczne I zawodowe granice wyznaczane przed er internetu.

 

Przemiany te dotycz gównie sfery wspólnotowej, a zwaszcza funkcjonowania grup ludzi w granicach danych przestrzeni, dlatego cz fizyczna i wizualna takich projektów jest mniej wana, ni stwarzane od nowa lub modyfikowane zasady wspódziaania. Celem naszej wystawy jest pokazanie w pierwszej kolejnoci celów, procesów i strategii sucych polepszeniu jakoci ycia spoecznoci z rónych rejonów geograficznych, dlatego formy interesuj nas dopiero w drugiej kolejnoci. W kocu design to dzieo tworzenia lepszej rzeczywistoci, gdzie pikno jest porzdan, ale nie jedyn pochodn!

 

O kuratorze:

 

Wspózaoyciel Grupy Projektowej Centrala zajmujcej si interdyscyplinarnymi projektami miejskimi. Interesuje go dziaanie w przestrzeni publicznej zwizane z kontekstem socjologicznym i historycznym, dlatego chtnie projektuje w lokalizacjach obcionych z konfliktami o podou etnicznym i ekonomicznym na Bliskim Wschodzie, Australii Zachodniej i w Brazylii. Na drugim biegunie jego zainteresowa znajduje si prywatno i rodowisko mieszkalne czowieka, std woli pracowa z jednostkami i maymi grupami odbiorców, ni z radami nadzorczymi przedsibiorstw. Uwaa architektur za form synchronizacji przestrzeni z ludmi i wiatem oywionym, nie ograniczajc roli architekta do bycia budowniczym. Jego projekt pt. Dom Kereta zosta wczony do kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Mieszka w Warszawie.

⟨ powrót do listy