ZAPRASZAMY DO STOU I MIEJSKI SALON

PPNT Gdynia 11.07 - 13.07 Godz: 11.07 - 12:00 - 18:00 // 12.07 - 14:00 - 22:00 // 13.07 - 12:00 - 16:00

Zapraszamy do stou i Miejski Salon to projekty Instytutu Designu w Kielcach, które doskonale cz w sobie dwa aspekty, stanowice myl przewodni Gdynia Design Days 2014. Pierwszy z nich to projekt, którego zaoeniem jest tworzenie wizi midzy ludmi, generacjami i rodowiskami w miecie. Z kolei drugi to przykad relacji midzy mieszkacami a przestrzeni miejsk: meblami miejskimi.

 

Projekt Zapraszamy do stou jest cykliczn akcj spoeczn, której celem jest min. promocja design. Spotkania te odbyway si w Kielcach oraz Krakowie, a tym razem bd miay miejsce w Gdyni. Projekt ma pozwoli mieszkacom miasta tworzy now jako i przynalee do lokalnej wspólnoty. Ide przywiecajc powstaniu tej inicjatywy byo skupienie wokó tytuowego stou, lokalnej spoecznoci, która odczuwa coraz wiksz potrzeb zmian objawiajc si poprzez celebracj jedzenia, ukierunkowan aktywno fizyczn, denie do samorozwoju, tworzenie wspólnoty, stanowic jednoczenie przeciwwag dla kultury fast life i fast food.

 

Miejski Salon to projekt obiektów, które mog by zaadoptowane do kadej przestrzeni publicznej, poczynajc ju od jednej donicy, do cian której mona doczy 4 urzdzenia maej architektury. Projekt dziki modularnoci moe si rozwija w nieskoczono w zalenoci od moliwoci powierzchniowych i budetu. Zaoeniem projektu jest moduowo dajca moliwo dowolnej aranacji przestrzeni, czego wynikiem jest blisze obcowanie z innymi ludmi, odpoczywanie i pracowanie przede wszystkim wród zieleni. Projekt Miejski Salon powsta w wyniku konsultacji spoecznych z mieszkacami Kielc.

 

⟨ powrót do listy